1

نامه مدیر کل محترم ثبت اسناد واملاک استان گیلان به دفاتر اسناد رسمی تابعه

نامه مدیر کل محترم ثبت اسناد واملاک استان گیلان به دفاتر اسناد رسمی تابعه جهت اجرای دستور مفاد نامه معاون دادستان در امرپیشگیری از وقوع جرم :