1

اطلاعیه

قابل توجه کاندیداهای محترم دومین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران
استان گیلان

مرتبط با اطلاعیه
شماره 3 : هیئت محترم نظارت بر دومین دوره انتخابات کانون ، بمنظور اطلاع رسانی همکاران
کاندیدا جهت ارائه اهداف و برنامه های خود در هیات مدیره آتی ، هریک از نامزدهای محترم
می توانند به طریق ذیل برنامه های خود را تبیین نمایند:

1-از طریق سایت رسمی
کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان

2-حضور در محل کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان در محضر همکاران محترمی که تمایل به پرسش و اظهارنظرهای نامزدهای محترم نسبت به برنامه های آینده کانون دارند ، به همین منظور کلیه سردفتران و دفتریاران محترم استان گیلان می توانند روز دوشنبه مورخ 98/08/13 ساعت 18 در محل کانون حاضر و جهت استماع گفتمان راجع به برنامه و اهداف کاندیداهای محترم شرکت کنند.

کانون در ساعت فوق پذیرای همکاران
و نامزدهای محترم انتخابات می باشد.

        روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان
گیلان