1

اطلاعیه در خصوص ارسال رونوشت سند خاص در صورت معامله

برابر اعلام اداره ثبت طی نامه شماره 25045/94/107مورخ 30/8/94 چنانچه در خصوص پلاک ثبتی 8339/14 واقع در سلیمانداراب بخش 4 رشت معامله ای صورت گرفته رونوشت سند وکپی مصدق خلاصه معامله را ظرف 15 روز به اداره ثبت ناحیه 2 رشت ارسال فرمایید .