1

اعلام زمان و مکان برگزاری کارگاه آموزشی – درخصوص سامانه سیماک