1

اعلام عقد قرارداد با بیمارستان پارس و آزمایشگاه ملت رشت

اعلام عقد قرارداد با بیمارستان پارس و آزمایشگاه ملت رشت

 

قابل توجه همکاران محترم:

.

.

بیمارستان پارس رشت واقع در بلوار شهید قلی پور

آزمایشگاه ملت رشت واقع در بلوار شهیدانصاری بلوار شهید احمد زاده

.

.

.

طرف قرارداد کانون می باشد.