1

انتخابات دومین دوره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان

برگزاري انتخابات دومين دوره كانون سردفتران و دفترياران استان گيلان

انتخابات دومين دوره كانون سردفتران و دفترياران استان گيلان با حضور جمع كثيري از همكاران محترم سردفتر و دفتريار در روز جمعه مورخ ٩٨/٨/١٧ برگزار شد و همكاران بشرح ذيل حايز اكثريت آرا
شدند .

سردفتران
١ – آقاي عليرضا جليلي
٢- آقاي مهرداد مرادخاني
٣ – آقاي علي اوسط رضايي
٤ – آقاي بيژنگ اقدامي
٥ – آقاي محمد علي حيدري گل افزاني
٦ – آقاي محمد ربيعي نيا
٧ – آقاي شاهين يوسفي

دفترياران
١- آقاي حسين علي پناه
٢ – آقاي سيد عباس فياضي نيا
٣- خانم سيما جاهد

ضمن تشكر از كليه همكاران جهت شركت در انتخابات ، به سردفتران و دفترياران منتخب تبريك عرض مينماييم .

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران استان گيلان