1

بازدید و بازرسی سرزده در یکی از دفترخانه های اسنادرسمی شهرستان آستانه اشرفیه

999999

بازدید و بازرسی سرزده در یکی از دفاتر اسنادرسمی شهرستان آستانه اشرفیه

در اجرای مقررات دفاتر اسنادرسمی بمنظور جلوگیری از تخلفات احتمالی.

، هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان به یکی از دفترخانه های  اسنادرسمی در آستانه اشرفیه اعزام و از اسناد و دفاتر و بایگانی و تابلو و نحوه شکل تنظیم اسناد در سیستم الکترونیکی و نحوه احراز هویت اصحاب سند و امور مالی دفترخانه بازدید مقدماتی بعمل آورد و بعضاً تذکراتی به سردفتر داده شد با ذکر این نکته که در بازرسی بعدی از این دفترخانه که در فاصله زمانی کوتاهی خواهد بود چنانچه به تذکرات کانون توجهی نشود مراتب اشکالات چنانچه واحد تخلف یا جرم باشد به مراجع انتظامی و قضائی منعکس خواهد شد.

لازم به ذکر است که این دومین بازدید از دفترخانه ها بوده بازدید قبلی در یکی از دفترخانه های شهر رشت صورت گرفته است.

 

.

.

.

.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان