1

بخشنامه اداره کل ثبت استان گیلان در خصوص هزینه استعلام ثبت

ادارات محترم ثبت اسناد واملاک تابعه
سلام علیکم


احتراما ،در اجرای تبصره 21ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور که مقررمی دارد” به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شود به ازای هرمورد ارائه پاسخ الکترونیک بهاستعلامات واعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک ،علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی (100000)ریال که به حساب 2171364460003 واریز میگردد). در مناطق شهری مبلغ سیصد هزار (300000) ریال ودر مناطق غیرشهری مبلغ یکصد هزار (100000) ریال اخذ وبحساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید ” اینک ضمن افتتاح حساب رابط خزانه ای استان به شماره 2171364472004 مراتب جهت اجرا ابلاغ میگردد . مقتضی است ضمن ابلاغ موضوع به تمامی دفاتر اسناد رسمی تابعه ظرف یوم جاری ،نسبت به اجرای ماده مذکور اقدام نمائید .بدیهی است مسئولیت صحت وصول درآمد مذکور با آن واحد ثبتی بوده ولازم است ماهیانه نسبت به ارائه آمار درآمد مربوط به امور مالی استان اقدام فرمائید .لازم به یادآوری است که مبالغ تعیین شده میبایست بصورت مجزی وبه حسابهای تعیین شده واریز گردد.

سید جعفر مفیدی
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان گیلان