1

بخشنامه های اداره ثبت ناحیه یک رشت

بخشنامه های اداره ثبت ناحیه یک رشت

 

نامه شماره 109/96/18629 مورخ 10/10/96        پلاک ثبتی 4257/13

نامه شماره 109/96/18583 مورخ 96/10/09        پلاک ثبتی 1167 اصلی

نامه شماره 109/96/18083 مورخ 1396/10/04   پلاک ثبتی 537/7 باقیمانده

نامه شماره 109/96/18691 مورخ 1396/10/11  پلاک ثبتی 4516 و 803/1 و 3 الی 6

نامه شماره 109/96/17956 مورخ 1396/10/02  پلاک ثبتی 13/300 بخش 11

نامه شماره 109/96/17929 مورخ 1396/10/03   پلاک ثبتی 926/394  بخش 2

نامه شماره 109/96/17766 مورخ 1396/09/29  پلاک ثبتی 10/738 بخش 5

نامه شماره 109/96/177865 مورخ 1396/09/29 پلاک ثبتی 2681/10

نامه شماره 109/96/19017 مورخ 1396/10/14 پلاک ثبتی 4058/5

 

همکاران محترم ، جهت رویت بخشنامه ها به بخش ویژه همکاران مراجعه فرمائید.