1

بخشنامه های اداره ثبت ناحیه ۲ رشت

بخشنامه های اداره ثبت ناحیه 2 رشت

 

نامه شماره 107/96/20513 مورخ 1396/10/27  پلاک 34435 فرعی 77اصلی بخش 4

نامه شماره 107/96/20555 مورخ 1396/10/28 پلاک 27417 فرعی 77 اصلی بخش 4

نامه شماره 107/96/20588 مورخ 1396/10/28 پلاک 2263 فرعی 91 اصلی بخش 4

نامه شماره 107/96/20588 مورخ 1396/10/28 پلاک 2265 فرعی 91 اصلی بخش 4

نامه شماره 107/96/20468 مورخ 1396/10/26 پلاک  3522 فرعی 78 اصلی بخش 4

نامه شماره 107/96/20306 مورخ 1396/10/24 پلاک 717 فرعی 78 اصلی //

نامه شماره 17/96/20469 مورخ 1396/10/26 پلاک 3523 فرعی 78 اصلی //

نامه شماره 107/96/20479 مورخ 1396/10/26  سند مالکیت شماره 170488 سری الف 96

نامه شماره 107/96/20478 مورخ 1396/10/26 پلاک 761 فرعی 1 اصلی بخش 4 رشت

نامه شماره 107/96/20477 مورخ 1396/10/26 پلاک 3834 و 4779 باقیمانده سنگ 43 بخش 4رشت

نامه شماره 107/96/2058 مورخ 1396/10/27 پلاک 28189 فرعی و 14 اصلی  //

نامه شماره 107/96/20505 مورخ 1396/10/27 پلاک 28188 فرعی و 14 //

نامه شماره 107/96/20414 مورخ 1396/10/26 پلاک 13924 فرعی 55 اصلی //

نامه شماره 107/96/20365  مورخ 1396/10/25 پلاک 7803 فرعی 12 //

نامه شماره 107/9620353 مورخ 1396/10/25 پلاک 91/1991  //

نامه شماره 107/96/20357 مورخ 1396/10/25 پلاک 14657 و 77 اصلی  //

نامه شماره 107/96/20264 مورخ 1396/10/24 پلاک 38  و 76 اصلی

نامه شماره 107/96/20227 مورخ 1396/10/23 پلاک 35635 و 77 //

نامه شماره 107/96/20226 مورخ 1396/10/23 پلاک 35642 و 77 //

نامه شماره 107/96/20033 مورخ 1396/10/20 پلاک 37 و 46 اصلی بخش  4 رشت

نامه شماره 107/96/20059 مورخ 1396/10/20 پلاک 6162 و 43 اصلی //

نامه شماره 107/96/20072 مورخ 1396/10/20 پلاک 35639 و 77 اصلی

نامه شماره 107/96/20073 مورخ 1396/10/20 پلاک 35640 و 77 اصلی //

نامه شماره 107/96/20074 مورخ 1396/10/20 پلاک 35637 فرعی و 77 اصلی

نامه شماره 107/96/20076 مورخ 1396/10/21 سند مالکیت شماره 170320 الف / 96

نامه شماره 107/96/20077 مورخ 1396/10/21 پلاک 35638 سنگ 77  //

نامه شماره 107/96/20078 مورخ 1396/10/21 پلاک 35641  و 77 اصلی //

نامه شماره 107/96/20017 مورخ 1396/10/20 پلاک 2800 فرعی و 90 //

نامه شماره 107/96/19920 مورخ 1396/10/19 پلاک 22921 فرهی 77 اصلی

نامه شماره 107/96/19830 مورخ1396/10/17 پلاک 34937 و 77 اصلی

نامه شماره 17/96/19852 مورخ 1396/10/18 سند مالکیت سریال 170143 الف / 96

نامه شماره  17/96/19853 مورخ 1396/10/18 سند مالکیت 170141 الف/ 96

نامه شماره 107/96/2001 مورخ 1396/10/20 پلاک ثبتی 322 و 2 اصلی بخش 4 رشت

نامه شماره  107/96/19437 مورخ 1396/10/11 پلاک ثبتی 34436 و 77 اصلی //

نامه شماره  107/96/19446 مورخ 1396/10/11 پلاک ثبتی 34436 مورخ 77 //

نامه شماره 107/96/19441 مورخ 1396/10/11 پلاک 34436 ///

نامه شماره 107/96/19439 مورخ 1396/10/11 پلاک 34436 //

نامه شماره 17/96/19438 مورخ 1396/10/11 پلاک 34436 //

نامه شماره  107/96/19427 مورخ 1396/10/11 پلاک 34436 ////

نامه شماره  107/96/19425 مورخ 1396/10/11 پلاک 34436 //

نامه شماره  107/96/19423 مورخ 1396/10/11 پلاک 34436 //

نامه شماره  107/96/19807 مورخ 1396/10/17 سندمالکیت 170315 الف/96

نامه شماره  107/96/19783 مورخ 1396/1/16 پلاک 19818 و 14 اصلی //

نامه شماره  107/96/19807 مورخ 1396/10/17 پلاک 33025 فرعی 77

نامه شماره  107/96/19784 مورخ 1396/10/16 پلاک 34438 و 77 اصلی

نامه شماره 107/96/19821 مورخ 1396/10/17 پلاک 503 و 46 اصلی

نامه شماره  17/96/19713 مورخ 1396/10/16 پلاک 381 و 14 //

نامه شماره  107/96/19711 مورخ 1396/10/16 پلاک 2266 فرعی و 55 اصلی

نامه شماره 107/96/19458 مورخ 1396/10/11 پلاک 34435 و 77 اصلی

نامه شماره 107/96/19457 مورخ 1396/1/11 پلاک 34435 سنگ اصلی 77

نامه شماره 107/96/194756 مورخ 1396/10/11 پلاک 34435 ///

نامه شماره  17/96/19455 مورخ 1396/10/11 پلاک 34435 //

نامه شماره 107/96/19454 مورخ 1396/10/11 پلاک 34435

نامه شماره  107/96/19453 مورخ 1396/10/11 پلاک 34435

نامه شماره 107/96/19452 مورخ 1396/10/11 پلاک 34435 سنگ 77

نامه شماره  107/96/19451 مورخ 1396/10/11 پلاک 34435 و 77

نامه شماره  107/96/19426 مورخ 1396/10/11 پلاک 35438 و 77

نامه شماره 107/96/19434 مورخ 1396/10/11 پلاک 34438 و 77

نامه شماره 107/96/19440 مورخ 1396/10/11 پلاک 34438 //

نامه شماره 107/96/19421 مورخ 1396/10/11 پلاک 34438

نامه شماره  107/96/19422 مورخ 1396/10/11 پلاک 34438

نامه شماره  107/96/197424 مورخ 1396/10/11 پلاک 34438

نامه شماره 107/96/9415 مورخ 1396/10/11 پلاک 34438

نامه شماره 107/96/19530 مورخ 1396/10/12 پلاک 5384

نامه شماره  107/96/19471 مرخ 1396/10/12 پلاک 2361 و 55 اصلی

نامه شماره  107/96/19629 مورخ 1396/10/13 پلاک 11101 و 90 //

نامه شماره  107/96/19650 مورخ 1396/10/14 پلاک 946/و 942  و 91 اصلی

نامه شماره  107/96/19630 مورخ 1396/10/13 پلاک 8112 و 40 اصلی

نامه شماره  107/96/19624 مورخ 1396/10/13 پلاک 371 و 45 //

نامه شماره  107/96/19626 مورخ 1396/10/13 سند مالکیت 150738 الف / 96

نامه شماره 107/96/19565  مورخ 1396/10/13 پلاک 592 و 45 اصلی

نامه شماره 107/96/19552 مورخ 1396/10/13 پلاک 6200 . 40 //

نامه شماره  107/96/19139 مورخ 1396/10/07 پلاک 3283 سنگ اصلی 12

نامه شماره  17/96/19099 مورخ 1396/10/06 پلاک 2142  بخش 4

نامه شماره  107/96/19070 مورخ 1396/10/06 پلاک 1315 و 41 اصلی

نامه شماره  107/96/18993 مورخ 1396/10/05 پلاک 7846 فرعی از 55

نامه شماره 107/96/19253 مورخ 1396/10/09 پلاک 2032 و 43 اصلی

نامه شماره  107/96/19210 مورخ 1396/10/09 پلاک 11875 و 55

نامه شماره 107/96/19367 مورخ 1396/10/11 پلاک 15206 و 55

نامه شماره  107/96/19368 مورخ 1396/10/11 پلاک 8791 و 55

نامه شماره 107/96/19332 مورخ 1396/10/10 پلاک 465 و 466 و 4135  سنگ 40

نامه شماره  107/96/19336 مورخ 1396/10/10 پلاک 4135 و 40 اصلی

نامه شماره 107/96/19146 مورخ 1396/10/07  پلاک 2704 و 44 اصلی

نامه شماره  107/96/18666 مورخ 1396/10/02 پلاک 27327 فرعی از 77

نامه شماره  107/96/18550 مورخ 1396/09/29 پلاک 117 سنگ 10

نامه شماره  10796/8547 مورخ 1396/09/29 پلاک 27382  سنگ 77

نامه شماره 107/96/18110 مورخ 1396/09/25 پلاک 9693 و 75 اصلی

نامه شماره  107/96/18112 مورخ 1396/09/25 پلاک 4396

نامه شماره  107/96/18130 مورخ 1396/09/25 پلاک 4894 و 77 //

نامه شماره  17/96/18288 مورخ 1396/09/27 پلاک 1378 و 1298

نامه شماره  107/96/18299 مورخ 1396/09/27 پلاک 27327  و 77 اصلی

نامه شماره  107/96/18/377 مورخ 1396/09/27 پلاک 7627 و 90 اصلی

نامه شماره  107/96/18484 مورخ 1396/09/29 سندمالکیت 156660 الف / 96

نامه شماره 107/96/18788 مورخ 1396/10/03  پلاک 23828  و 77 اصلی

نامه شماره 107/96/18941 مورخ 1396/10/05 پلاک 29485 و 77

نامه شماره 107/96/1867 مورخ 1396/10/5 پلاک 6568 و 77 اصلی

نامه شماره  108/96/18800 مورخ 1396/10/03 پلاک 7070/40

نامه شماره  107/96/18541 مورخ 1396/09/29 پلاک 26421 و 14 اصلی

 

همکار محترم جهت رویت به پروفایل خود مراجعه فرمائید.