1

تشکیل کارگاه آموزشی

اطلاعیه:

پیرواطلاعیه قبلی در خصوص جلسه مرتبط با کارگاه
حقوقی گفتمان مبحث «ارث» بدینوسیله به اطلاع سردفتران و دفتریاران محترم استان
گیلان می رساند :

«« تشکیل جلسه »»

در مورخ 7 اسفند روز چهارشنبه ساعت 17 با حضور
آقای دکتر اکبر ایمان پور ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان ، در محل کانون برگزار
می گردد . از همکاران محترم درخواست می شود در این مبحث تخصصی شرکت فعال داشته
باشند.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
استان گیلان – اقدامی