1

تصویب قانون در مجلس

قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان رسیده در روزنامه رسمی شماره 20750 مورخ 1395/03/13 منتشر گردیده و 15 روز بعد از انتشار لازم الاجراء

می باشد.

تصویر روزنامه رسمی شماره مذکور جهت دانلود