1

رفع خطر ضرر مالی با تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسنادرسمی- گزارشی از ندای کشاورز