دومین روز برگزاری کارگاه آموزشی مرتبط با استعلام الکترونیکی دارایی