1

راهنمای ثبت دستگاه کارتخوان دفاتر اسنادرسمی در سامانه امور مالیاتی جهت اطلاع همکاران