1

راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان

با حضور آقای میراب زاده مسوول روابط عمومی و اتوماسیون اداری کانون سردفتران و دفتریاران تهران و خانم محبی کارشناس اتوماسیون اداری ، در تاریخهای نهم و دهم دیماه سال جاری با ده ساعت کار آموزش برای اعضاء و کارشناس اتوماسیون اداری کانون گیلان با ارایه نمونه امضاء نسبت به راه اندازی مکاتبات الکترونیکی این کانون با کانون تهران و سایر استانهای کشور اقدام شد.
با راه اندازی این سیستم ، موجبات صرفه جویی در هزینه های پستی ، حذف کاغذ و دفتر اندیکاتور و کنترل هرگونه مکاتبات با کانونها تسهیل می گردد.