1

زمان اختبار دفتریاران حوزه ثبتی رشت

بموجب اعلام اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گیلان زمان و مکان اختبارقبول شدگان آزمون کتبی دفتریاران حوزه ثبتی رشت عصر روز دو شنبه مورخ 94/3/11ساعت 15 عصر در محل اداره کل ثبت استان گیلان بنشانی رشت میدان انتظام بلوار شیون فومنی کوچه نظام پزشکی اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گیلان طبقه هفتم میباشد .