1

سران محترم دفاتر اسنادرسمی رشت

به نام خدا

سران محترم دفاتر اسناد رسمی رشت

با
سلام و احترام:

  بدینوسیله به اطلاع می رساند مطابق بند 3 مصوبه
کمیسیون تقسیم اسناد بانکها و ادارات دولتی در مورخ 98/9/25 بانکهای قوامین
حکمت ایرانیان انصار مهراقتصاد و نیز
موسسه مالی و اعتباری کوثر برابر اعلام بانک مرکزی بعنوان زیر مجموعه  بانک سپه (وابسته به بانک مذکور) قلمداد گردیده
اند و از تاریخ اعلام این اطلاعیه اسناد بانکهای دولتی یاد شده مشمول تقسیم در شهر
رشت خواهند بود.

                                                          با احترام مجدد – اقدامی

                                   رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان