1

عدم لزوم مراجعه وراث متوفی ازابتدای سال۹۵جهت اخذ فرم ۱۸به اداره دارایی شورای حل اختلاف راسا می تواند گواهی حصروراثت صادرکند.

عدم لزوم مراجعه وراث متوفی ازابتدای سال۹۵جهت اخذ فرم ۱۸به اداره دارایی شورای حل اختلاف راسا می تواند گواهی حصروراثت صادرکند.

تصویر نامه جهت دانلود>>>>دانلود