قابل توجه دفاتر اسناد رسمی رشت

قابل توجه دفاتر اسناد رسمي رشت
از انجا كه طبق تفاهم نامه اداره كل ثبت اسناد و املاك استان گيلان و اداره پست ،در نظر است بمنظور اخذ وجوه مربوط به صدور اسناد تك برگي دستگاه پوز در دفاتر اسناد رسمي رشت نصب شود و بدين منظور لازم است شماره حساب بانك ملي ( سردفتر ) و شماره شباي مربوط به همان حساب به كانون سردفتران استان گيلان تعرفه شود لذا از همكاران محترم تقاضا ميشود ضمن تهيه شماره هاي فوق با نماينده كانون كه بدين منظور به دفاتر مراجعه مينمايد كمال همكاري را داشته باشند

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران استان گيلان

——
اطلاعات مورد نياز شامل:

١- شماره حساب بانكي ملي (حساب سردفتر -متصل به دستگاه پوز فعلي كه حق التحرير واريز مي شود)

٢- كد شباي حساب فوق

888888888888