1

قابل توجه همکاران محترم:

قابل توجه همکاران محترم:
از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۶ دفتر الکترونیک گواهی امضاء در تمامی دفاتر اسناد رسمی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
توجه :

?????از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۶ به بعد ثبت در دفتر دست نویس گواهی امضاء ، ممنوع است????

 


????????ماده ۱۰-شیوه نامه بهره برداری از دفترگواهی امضا الکترونیک سردفترمکلف است نسخه pdfگواهی امضاهایی که به نحوالکترونیک به ثبت رسیده را ازسامانه دریافت وبه صورت مناسب درمحل دفترخانه ذخیره ونگهداری نماید??????