1

قابل توجه همکاران محترم

قابل توجه همكاران محترم

از آنجا كه بر اساس شيوه نامه دفتر الكترونيك گواهي امضا ، سردفتر مكلف است شماره ترتيب يكتا (شناسه يكتا ) كه به هر گواهي امضا توسط سامانه ثبت الكترونيك اسناد اختصاص يافته را بر روي برگ گواهي شده درج نموده و پس از مهر وامضا تحويل صاحب گواهي دهد ، چون مشاهده شده بعضي از دفاتر اسناد رسمي نسخه سامانه را كه داراي تصويري از اسكن متن گواهي شده است ( كه بنحوي حكم نسخه پشتيبان سامانه دارد ) را از سامانه استخراج و به صاحب گواهي تحويل ميدهند در حالي كه اين نسخه جهت نگهداري در محل دفترخانه ميباشد و اين امر با شيوه نامه دفتر الكترونيك گواهي امضا منافات دارد به همكاران محترم اكيدا توصيه ميشود از تحويل نسخه سامانه اي گواهي امضا به صاحب گواهي خودداري نمايند .

هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان