1

قرارداد راجع به ارائه خدمات داروئی با داروخانه هلال احمر استان گیلان واقع در رشت ،بلوار آیت ا…ضیابری منعقد و امضاء گردید

به میمنت و مبارکی قرارداد راجع به ارائه خدمات داروئی با داروخانه هلال احمر استان گیلان واقع در رشت ،بلوار آیت ا…ضیابری منعقد و امضاء گردید و مقرر شد که سردفتران و دفتریاران و خانواده محترمشان و افراد تحت تکفل می توانند در صورت نیاز با ارایه دفترچه سلامت یا تامین اجتماعی و کپی دفترچه کانون سردفتران ودفتریاران (صفحه اول) نسبت به دریافت دارو اقدام نماید -توضیح اینکه، پزشک در هنگام ویزیت داروی مورد نیاز را روی دفترچه سلامت یا تامین اجتماعی می نویسد و چنانچه به هر دلیلی کسی دفترچه سلامت یا تامین اجتماعی نداشته باشد داروی مورد نیاز در دفترچه کانون توسط پزشک نوشته می شود. و هنگام دریافت دارو با این دفترچه فرانشیز دولتی باید پرداخت شود.
فلذا توصیه می شود همکاران محترم نسبت به دریافت دفترچه سلامت یا تامین اجتماعی برای خود و افراد تحت تکفل اقدام نمایند.

*روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*