1

مصادیق در آمد حاصل از اجرای ماده ۱۷ قانون جامع حدنگار کاداستر از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ قابل اجرا است

قابل توجه همکاران محترم سردفتر و دفتریار استان گیلان:

اجرای این بخشنامه از تاریخ1395/06/01

بخشنامه 95/11523 مورخ 1395/5/27 معاون محترم امور اسناد کشور

اسناد زیر حق الثبت آنها باید به صورت دستی از دستگاه پوز دفاتر در گزینه کاداستر واریز گردد.


جدول شماره یک عنوانهای سند:

1-مشارکت مدنی

2-رهنی مسکن

3- فروش اقساطی

4- رهنی غیربانکی ملکی

5- اجاره اموال غیرمنقول

6- جعاله (با وثیقه )

7- ذمه

8- صلح اموال غیرمنقول

9- وکالت فروش اموال غیرمنقول

10- وکالت کاری اموال غیرمنقول

11- صلح اموال غیرمنقول با حق استرداد

12- قطعی غیرمنقول با حق استرداد

13- تقسیم نامه با صورتمجلس تفکیکی

14-اقاله اموال غیرمنقول

15- قرارداد پیش فروش ساختمان

16- وصیت تملیکی

17- صداق

18- هبه غیرمنقول

19- اسناد وقف اموال غیرمنقول


جدول شماره 2 عنوان سند:

پاسخ به استعلام ——–>>ماده 7 قانون کاداستر


جدول شماره 3 عنوان سند:

ثبت ملک در دفتر املاک (بقایای ثبتی) و فروش و واگذاری نقشه های کاداستر

ماده 15 قانون کاداستر


 

این موارد اسناد باید به صورت دستی از طریق دستگاه پوز تعبیه شده در دفاتر اسنادرسمی

از گزینه >>>>کاداستر واریز شود.

 


 

 

Screenshot_20160820-001345