1

مصوبه جدید رئیس محترم قوه قضاییه

دارندگان پایه های قضایی ، وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی ، پیمانی ، دستگاههای دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.
(الحاق یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال۱۳۸۷ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۲۲ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱)