1

نامه اداره بازرسی اداره کل استان درخصوص خودداری از هر گونه نقل وانتقال فهرست یاد شده اموال شرکت مخابرات

جهت رویت پیوست های نامه فوق به کاربری خود قسمت بخشنامه ها مراجعه فرمائید.