1

نامه اداره ثبت اسنادو املاک ناحیه ۲ رشت در خصوص پلاک ثبتی ۵۵/۱۷۵۲۱ بخش ۴ رشت