1

نامه اداره کل ثبت استان و املاک استان به اداره کل پست درخصوص وصول هزینه های ثبتی