1

نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان – درخصوص عدم استفاده از سامانه سیماک