1

نامه اداره کل – درخصوص تعرفه حساب – نیم درصد مبلغ مندرج در اسنادرسمی