1

نامه اداره کل درخصوص دریافت کد پستی – ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی استان گیلان