1

نامه معاون مالیات برارزش افزوده گیلان در خصوص واریز عملکرد دوره اول سه ماهه بهار سال ۱۳۹۷