1

نامه های اداره امور مالیاتی درخصوص مفاصا حساب صادر از سامانه و عدم کاربرد آن در دفترخانه دیگر و ورود اطلاعات صحیح در سامانه