1

نامه کانون گیلان جهت ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر استان گیلان (پیرو نامه سازمان بازرسی استان)

نامه کانون گیلان جهت ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر استان گیلان (پیرو نامه سازمان بازرسی استان)

قابل توجه همکاران محترم لطفا جهت مشاهده نامه فوق پس از ورود به کاربری خود در قسمت ویژه همکاران >>>>مستندات  . مراجعه نمایند.

پاسخ نامه های نمونه جهت اطلاع دفاتر

1

2

3