1

نشست هم اندیشی علی اصغر اسدی مدیر کل ثبت اسناد و املاک گیلان با ناصر حاج محمدی شهردار رشت با حضور رئیس اداره کاداستر استان و روسای ثبت اسناد واملاک نواحی رشت و رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان گیلان وجمع دیگری از معاونین و کارشناسان شهرداری رشت بمنظور ارائه خدمات مشترک به ارباب رجوع وتسهیل در فرایندهای کاری دودستگاه برگزار شد

در این نشست اسدی ضمن تبریک  به حاج محمدی بعنوان شهردار رشت افزود داشتن زبان مشترک  وواحد در ارائه خدمات مرتبط به دودستگاه می تواند حجم زیادی از مراجعین وتردد بی مورد را کاهش داده واین اقدام در کاهش هزینه های  جامعه وبار ترافیک شهری وهمچنین کاهش  آلودگی محیط زیست وبورکراسی موثر خواهد بود .

مدیر کل ثبت اسناد واملاک گیلان صدور شناسنامه فنی ساختمان برای اجرائی کردن قانون پیش فروش ساختمان  واقدام
مشترک در جهت تهیه نقشه آپارتمان وصدور گواهی پایان کار ساختمان را باعث
ایجاد اطمینان مردم در ارائه خدمات وامنیت حقوقی دانست

وی سرمایه
گذاری در شهر رشت را یک موضوع مکان محور دانست و افزود: سرمایه، سرمایه
گذار ریشه در زمین دارد لذا با توجه به لغزش ها و تجاوزات و تعارضات به
وجود آمده از زمان گذشته، تا مالکیت زمینها به اثبات نرسد، احداث غیرقانونی
املاک و تجاوز های بی رویه نیز در این زمینه ادامه خواهد داشت.

اسدی از ضرورت اختصاص باکس مخصوص شهرداری برای بایگانی اسناد شهرداری در خصوص تسریع در مطالبات معوق شهرداری در اداره  اجرای
اسناد رسمی رشت خبر داد ویادآور شد: تشکیل کار گروه شناسایی املاک و داشتن
زبان مشترک توسط شهرداری و ثبت اسناد و املاک می تواند ما را در دستیابی
به اهداف توسعه ای مشترک شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یاری
دهد.

همچنین در این دیدار حاج محمدی شهردار رشت  شهرداری را خانه دوم شهروندان عنوان کرد و بیان داشت: اداره صحیح شهرداری مستلزم همراهی و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی استان به عنوان مکمل شهرداری است واز تلاش دستگاههای اجرایی استان بخصوص ثبت اسناد در دستیابی به حقوق عمومی و حقوق شهروندی قدر دانی نمود

منبع خبر: http://gl.ssaa.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=13&pageid=420&newsview=1358