1

نظریه کمیسیون حقوقی

نظریه مشورتی (کمیسیون حقوقی)  کانون سرفترداران و دفتریاران استان گیلان مورخ 1395/10/04

6

.

.

.

 

.


نظریه مشورتی (کمیسیون حقوقی) کانون سرفترداران و دفتریاران استان گیلان مورخ 1395/10/04

5

.

.

.

.


نظریه مشورتی (کمیسیون حقوقی) کانون سرفترداران و دفتریاران استان گیلان مورخ 1395/08/15

 

3

4

.

.

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

نظریه مشورتی (کمیسیون حقوقی) کانون سرفترداران و دفتریاران استان گیلان مورخ 1395/08/15

1

2

.

.

.


.

.

نظریه مشورتی (کمیسیون حقوقی ) کانون سرفترداران و دفتریاران استان گیلان مورخ 1395/08/15

 

95-8-15

نظریه مشورتی (کمیسیون حقوقی)  کانون سرفترداران و دفتریاران استان گیلان مورخ 1395/07/17

Image_00001

Image_00002

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

نظریه مشورتی (کمیسیون حقوقی) کانون سرفترداران و دفتریاران استان گیلان مورخ 95/5/19 

photo_2016-08-11_15-08-02

photo_2016-08-11_15-07-56