1

پاسخ کانون گیلان به نامه بانک مسکن در خصوص اخطاریه ها

نامه بانک مسکن : »»»»»  مسکن

.

.

.

نامه کانون:»»»»»»»»»پاسخ کانون