1

پیگیری کانون گیلان در خصوص مشکل مرخصی سردفتران و دفتریاران گیلان

نامه اول جهت رویت و دانلود برای همکاران >>>>>>>دانلود نامه اول

 

نامه دوم جهت رویت و دانلود برای همکاران>>>>>>دانلود نامه دوم