1

?اطلاعیه:?

?اطلاعیه:?
قابل توجه همکاران محترم
اخیرا مشاهده شده بعض شعبات بانک مسکن در رشت هنگام درخواست صدور اخطاریه مرتبط با اسناد رهنی خود ، فرم نمونه اخطاریه دیکته شده ای یکی از دفتر خانه های تهران را ضمیمه تقاضای خود مینمایند و به دفاتراسناد رسمی تکلیف میکنند که دقیقا مطابق فرم ضمیمه (نمونه خودشان) اخطاریه صادر کنند. بدینوسیله به اطلاع میرساند اولا: اصل انجام کار(صدور اخطاریه)توسط دفتر خانه ها بنوعی همکاری و تعامل و کمک به بانکها ست و امری تکلیفی برای دفتر خانه ها نیست ، ثانیا: ازشوونات خارج است که کاری غیر تکلیفی توام با سلیقه شخصی به سر دفتران ما که دانش آموخته علم حقوق هستند دیکته شود.ثالثا:هر دفترخانه از طریق سامانه و با انشای حقوقی خود می‌تواند اقدام بصدور اخطاریه نماید و پذیرش نمونه فرم دفتر خانه های تهران،هیچگونه تکلیفی برای سر دفتر در دفتر خانه ایجاد نمیکند و سرد فتران می‌توانند از پذیرش اینگونه فرم های دیکته شده ای توام با سلایق شخصی بانکهاخود داری نمایند.

?روابط عمومی کانون سر دفتران ودفتریاران استان گیلان?