1

اطلاعیه: اجرای قانون پیش فروش ساختمان

thumb-notice-internal

نامه کانون گیلان – ابلاغ به کلیه دفاتر اسنادرسمی شهر رشت جهت اجرای قانون پیش فروش ساختمان در رشت . این ابلاغ در تاریخ 1395/4/27 به دفاتر اسنادرسمی رشت صادر شده است. ضمنا نامه کانون و قانون و دستورالعمل و آئین نامه و فرم تنظیم قرارداد جهت دانلود برای همکاران محترم آماده بهره برداری است.

.

.

.

ابلاغ نامه کانون به کلیه دفاتراسنادرسمی کلانشهر رشت

دانلود نامه کانون گیلان>>>>>نامه کانون گیلان

دانلود قانون >>>>>>>>>>>>>> قانون پیش فروش

دانلود دستورالعمل>>>>>>>>>>>>>>>دستورالعمل

دانلود آئین نامه >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>آئین نامه

دانلود فرم قرارداد جهت تنظیم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>فرم قرارداد