1

تولید فایل تراکنش های سال۱۳۹۴

قابل توجه همکاران محترم

برای تولید فایل تراکنش های سال 1394 لطفا به روش ذیل عمل نمایید:
1-وارد سایت خانه ثبت شده به نشانی http://sabt1.sep.ir
2-خدمات دفاتر
3-تولید فایل نسخه 2
4-تولید فایل تراکنشهای قدیمی
5-جستجوی فایلهای آرشیو
6-دریافت فایل ترکنشهای سال94 وبعد از ذخیره
7-واردبرنامه دستگاه پوز شده
8-انتخاب گزینه امکانات
9-انتخاب گزینه قراردادن فایل اطلاعات تراکنش ها
10-گزینه انتخاب فایل را کلیک نمائید سپس تولید فایل ذخیره شده راانتخاب و بعد ذخیره فایل را کلیک نمائید.
و به این صورت درقسمت گزارشات
گزارش تراکنشهای سال 94 را مشاهده می نمایید.

روش دوم:
ضمنا میتوانید با عقب بردن تاریخ سیستم ، تراکنش سال ۹۴ را مشاهده فرمایید.

واحد انفورماتیک- کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان