1

دفاتر اسناد رسمی؛ مرجع صالح در تنظیم اسناد انتقال خودرو