1

حمایت کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان از نامه کانون خوزستان در خصوص بند ۳ماده ۱۸۷ قانون اصلاح مالیات های مستقیم

مشاهده نامه

ویژه همکاران >>>>مستندات
نامه کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلانبه کانون مرکز در خصوص قطعی سامانه ثبت الکترونیک تنظیم سند دردفاتراسنادرسمی

متن نامه

ویژه همکاران >>>>مستندات مهم
بخشنامه محدودیت زمانی تنظیم اسناد در سامانه ثبت الکترونیک
اعلام ابطال کدرهگیری توسط سازمان امورمالیاتی کشور

تاریخ: 1394/11/28
موضوع: معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: ادارات امور مالياتي از اين پس الزامي به دريافت کد رهگيري ندارند

متن: معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: ادارات امور مالياتي از اين پس الزامي به اخذ کدرهگيري و درج آن براي گواهي صادره نخواهند داشت.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن، معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: با توجه به اينکه اخذ کد رهگيري ثبت معاملات املاک ومستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط ادارات امور مالياتي در اجراي بندهاي 5 و6 تصويب نامه مورخ 21/10/1387، وزيران محترم عضو کارگروه بند الف تصويب نامه شماره 29238/ت40001 مورخ 19/3/1387، هيات محترم وزيران بوده است. لذا با توجه به ابطال بندهاي مذکور توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1216 مورخ 29/10/1394، از تاريخ صدور راي ديوان ادارات امور مالياتي الزامي به اخذ کد رهگيري و درج آن در گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم نخواهند داشت.

مستند: سایت دارایی: http://www.intamedia.ir/laws/print.aspx