اطلاعیه ها

اطلاعیه در خصوص ارسال رونوشت سند خاص در صورت معامله

Off 155
image_pdfimage_print

برابر اعلام اداره ثبت طی نامه شماره ۲۵۰۴۵/۹۴/۱۰۷مورخ ۳۰/۸/۹۴ چنانچه در خصوص پلاک ثبتی ۸۳۳۹/۱۴ واقع در سلیمانداراب بخش ۴ رشت معامله ای صورت گرفته رونوشت سند وکپی مصدق خلاصه معامله را ظرف ۱۵ روز به اداره ثبت ناحیه ۲ رشت ارسال فرمایید .

مطالب مرتبط