اخبار, اطلاعیه ها, اطلاعیه های مهم

بخشنامه های اداره ثبت ناحیه ۲ رشت

۰ 707
image_pdfimage_print

بخشنامه های اداره ثبت ناحیه ۲ رشت

 

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۵۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷  پلاک ۳۴۴۳۵ فرعی ۷۷اصلی بخش ۴

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۵۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ پلاک ۲۷۴۱۷ فرعی ۷۷ اصلی بخش ۴

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۵۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ پلاک ۲۲۶۳ فرعی ۹۱ اصلی بخش ۴

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۵۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ پلاک ۲۲۶۵ فرعی ۹۱ اصلی بخش ۴

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۴۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ پلاک  ۳۵۲۲ فرعی ۷۸ اصلی بخش ۴

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۳۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ پلاک ۷۱۷ فرعی ۷۸ اصلی //

نامه شماره ۱۷/۹۶/۲۰۴۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ پلاک ۳۵۲۳ فرعی ۷۸ اصلی //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶  سند مالکیت شماره ۱۷۰۴۸۸ سری الف ۹۶

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۴۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ پلاک ۷۶۱ فرعی ۱ اصلی بخش ۴ رشت

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۴۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ پلاک ۳۸۳۴ و ۴۷۷۹ باقیمانده سنگ ۴۳ بخش ۴رشت

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ پلاک ۲۸۱۸۹ فرعی و ۱۴ اصلی  //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ پلاک ۲۸۱۸۸ فرعی و ۱۴ //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ پلاک ۱۳۹۲۴ فرعی ۵۵ اصلی //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۳۶۵  مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ پلاک ۷۸۰۳ فرعی ۱۲ //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶۲۰۳۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ پلاک ۹۱/۱۹۹۱  //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۳۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ پلاک ۱۴۶۵۷ و ۷۷ اصلی  //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۲۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ پلاک ۳۸  و ۷۶ اصلی

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۲۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ پلاک ۳۵۶۳۵ و ۷۷ //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۲۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ پلاک ۳۵۶۴۲ و ۷۷ //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ پلاک ۳۷ و ۴۶ اصلی بخش  ۴ رشت

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ پلاک ۶۱۶۲ و ۴۳ اصلی //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ پلاک ۳۵۶۳۹ و ۷۷ اصلی

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ پلاک ۳۵۶۴۰ و ۷۷ اصلی //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ پلاک ۳۵۶۳۷ فرعی و ۷۷ اصلی

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ سند مالکیت شماره ۱۷۰۳۲۰ الف / ۹۶

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ پلاک ۳۵۶۳۸ سنگ ۷۷  //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ پلاک ۳۵۶۴۱  و ۷۷ اصلی //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ پلاک ۲۸۰۰ فرعی و ۹۰ //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۹۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ پلاک ۲۲۹۲۱ فرهی ۷۷ اصلی

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۸۳۰ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ پلاک ۳۴۹۳۷ و ۷۷ اصلی

نامه شماره ۱۷/۹۶/۱۹۸۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ سند مالکیت سریال ۱۷۰۱۴۳ الف / ۹۶

نامه شماره  ۱۷/۹۶/۱۹۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ سند مالکیت ۱۷۰۱۴۱ الف/ ۹۶

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ پلاک ثبتی ۳۲۲ و ۲ اصلی بخش ۴ رشت

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ثبتی ۳۴۴۳۶ و ۷۷ اصلی //

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ثبتی ۳۴۴۳۶ مورخ ۷۷ //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۶ ///

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۶ //

نامه شماره ۱۷/۹۶/۱۹۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۶ //

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۶ ////

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۶ //

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۶ //

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۸۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ سندمالکیت ۱۷۰۳۱۵ الف/۹۶

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۶ پلاک ۱۹۸۱۸ و ۱۴ اصلی //

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۸۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ پلاک ۳۳۰۲۵ فرعی ۷۷

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۷۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ پلاک ۳۴۴۳۸ و ۷۷ اصلی

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۸۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ پلاک ۵۰۳ و ۴۶ اصلی

نامه شماره  ۱۷/۹۶/۱۹۷۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ پلاک ۳۸۱ و ۱۴ //

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۷۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ پلاک ۲۲۶۶ فرعی و ۵۵ اصلی

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۵ و ۷۷ اصلی

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۵ سنگ اصلی ۷۷

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۷۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۵ ///

نامه شماره  ۱۷/۹۶/۱۹۴۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۵ //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۵

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۵

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۵ سنگ ۷۷

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۵ و ۷۷

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۵۴۳۸ و ۷۷

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۸ و ۷۷

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۸ //

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۸

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۸

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۷۴۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۸

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۹۴۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۳۴۴۳۸

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۵۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ پلاک ۵۳۸۴

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۴۷۱ مرخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ پلاک ۲۳۶۱ و ۵۵ اصلی

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پلاک ۱۱۱۰۱ و ۹۰ //

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ پلاک ۹۴۶/و ۹۴۲  و ۹۱ اصلی

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۶۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پلاک ۸۱۱۲ و ۴۰ اصلی

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۶۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پلاک ۳۷۱ و ۴۵ //

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۶۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ سند مالکیت ۱۵۰۷۳۸ الف / ۹۶

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۵۶۵  مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پلاک ۵۹۲ و ۴۵ اصلی

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۵۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پلاک ۶۲۰۰ . ۴۰ //

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۱۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ پلاک ۳۲۸۳ سنگ اصلی ۱۲

نامه شماره  ۱۷/۹۶/۱۹۰۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ پلاک ۲۱۴۲  بخش ۴

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۰۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ پلاک ۱۳۱۵ و ۴۱ اصلی

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۸۹۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ پلاک ۷۸۴۶ فرعی از ۵۵

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ پلاک ۲۰۳۲ و ۴۳ اصلی

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۲۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ پلاک ۱۱۸۷۵ و ۵۵

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۳۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۱۵۲۰۶ و ۵۵

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۳۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پلاک ۸۷۹۱ و ۵۵

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۳۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ پلاک ۴۶۵ و ۴۶۶ و ۴۱۳۵  سنگ ۴۰

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۹۳۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ پلاک ۴۱۳۵ و ۴۰ اصلی

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۹۱۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷  پلاک ۲۷۰۴ و ۴۴ اصلی

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۸۶۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ پلاک ۲۷۳۲۷ فرعی از ۷۷

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۸۵۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ پلاک ۱۱۷ سنگ ۱۰

نامه شماره  ۱۰۷۹۶/۸۵۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ پلاک ۲۷۳۸۲  سنگ ۷۷

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۸۱۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ پلاک ۹۶۹۳ و ۷۵ اصلی

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۸۱۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ پلاک ۴۳۹۶

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۸۱۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ پلاک ۴۸۹۴ و ۷۷ //

نامه شماره  ۱۷/۹۶/۱۸۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ پلاک ۱۳۷۸ و ۱۲۹۸

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۸۲۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ پلاک ۲۷۳۲۷  و ۷۷ اصلی

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۸/۳۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ پلاک ۷۶۲۷ و ۹۰ اصلی

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۸۴۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ سندمالکیت ۱۵۶۶۶۰ الف / ۹۶

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۸۷۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳  پلاک ۲۳۸۲۸  و ۷۷ اصلی

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۸۹۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ پلاک ۲۹۴۸۵ و ۷۷

نامه شماره ۱۰۷/۹۶/۱۸۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ پلاک ۶۵۶۸ و ۷۷ اصلی

نامه شماره  ۱۰۸/۹۶/۱۸۸۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ پلاک ۷۰۷۰/۴۰

نامه شماره  ۱۰۷/۹۶/۱۸۵۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ پلاک ۲۶۴۲۱ و ۱۴ اصلی

 

همکار محترم جهت رویت به پروفایل خود مراجعه فرمائید.

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد *

سوال امنیتی *

اطلاعات تماس

نشانی: رشت، بلوارامام (ره)، کوچه کوروش، برج بانک سینا، طبقه پنجم
کدپستی: ۴۱۹۳۷۵۳۸۸۸
تلفن: ۰۱۳۳۳۳۲۹۲۲۶
تلفکس: ۰۱۳۳۳۳۳۶۷۰۸
پست الکترونیک: info [at sign] gilannotary [dot] ir